Radon

radon

Radon är en färg och luktfri gas som kommer från mark, vatten och byggnadsmaterial. Den är cancerframkallande och det uppskattas att cirka 500 personer om året dör i lungcancer, från radon i inomhusluft.

Du vill inte att din familj växer upp i ett radonhus om du kan undvika det. Min erfarenhet som besiktningsman visar att flertalet, fler än 9 av 10 inte har gjort radonmätning när dom säljer sitt hus. Dom har valt att inte veta, trots den i sammanhanget låga kostnaden att göra en mätning under vintern.

Tyvärr ligger det i köparens undersökningsplikt att undersöka radonhalten. Men det är helt omöjligt att göra det på kort tid om det inte redan är gjort av säljaren. Man kan göra en indikerande mätning, men den ersätter inte en radonmätning under eldningssäsongen som tar 2 månader att göra.

Radonmätare RadonEye

Med denna radonmätare kan man få en indikering av radonhalten i inomhusluften på en timme. Den ersätter inte en långtidsmätning. Men kan ge en indikation på om radonhalten är onormalt hög eller inte vid mättillfället.

Gammamätning

För att undersöka om radon kommer från byggnadsmaterialet används en gammamätare som mäter sönderfallet från radioaktiva ämnen. Blåbetong är en sådan källa. Enligt BBR 6:12 gäller:

Gammastrålningsnivån får inte överstiga 0,3 μSv/h i rum där människor vistas
mer än tillfälligt.